Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for ScandiTools A/S, CVR. 38978349, Gummersmarkvej 7A, 4632 Bjæverskov - Tlf. 5616 9999

 

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem ScandiTools A/S (herefter benævnt ScandiTools) og køber, medmindre andet aftales skriftligt mellem ScandiTools og køber.

ScandiTools kan uden varsel ændre salgs- og leveringsbetingelserne gældende for alle fremtidige aftaler.

Varer, produkter, værktøj, services og ydelser har alle samme betydning, medmindre andet fremgår tydeligt af sammenhængen ved anvendelsen af termerne enkeltvis. 

Fremgår intet af sammenhængen, så anvendes ordene som samlebetegnelse for produkter/serviceydelser, der sælges af ScandiTools til køber.

  

Hvis bestemmelse/r af en domstol eller anden myndighed anses for at være ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, vil det ikke påvirke de andre bestemmelsers gyldighed.
Parterne er forpligtede til at erstatte en bestemmelse, der anses for ugyldig, uden retskraft eller ulovlig med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på indholdet og hensigten med den ugyldige eller annullerede bestemmelse.

Købers evt. indkøbsbetingelser eller lignende er ikke bindende for ScandiTools.

 

1. Aftaleindgåelse

I tilfælde af at ordrebekræftelse anvendes, er købers ordrer og bestillinger først bindende for ScandiTools, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

 

Ved køb via ScandiTools hjemmeside, anses aftalen for indgået og bindende mellem parterne, når køber har accepteret købet og efterfølgende modtaget ordrebekræftelse på e-mail.

 

2. Priser

Alle skriftlige tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er skriftligt anført i tilbuddet.

Alle priser er eksklusive moms, fragt og evt. afgifter. Valutaen er som standard oplyst i danske kroner eller euro. Og det fremgår som regel af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.

 

Priserne er afgivet med forbehold for dokumenterede ændringer af offentlige afgifter, valutakursændringer, lønændringer, prisforhøjelser på råmaterialer eller øvrige forhold, som er udenfor ScandiTools kontrol.

  

Ændres leverancen eller forøges ScandiTools omkostninger på anden måde, efter at ScandiTools har igangsat produktionen, og skyldes dette købers forhold, eksempelvis ved konstruktionsændringer, er ScandiTools berettiget til at regulere den aftalte pris i overensstemmelse hermed.

 

4. Betalingsbetingelser

ScandiTools er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret, eller af ScandiTools er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

 

ScandiTools betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura.

 

Ved for sen betaling, har ScandiTools krav på forrentning af til enhver tid værende skyldige beløb fra forfaldsdato med en rente svarende til 4% p.a.

 

5. Ejendomsret/ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver ScandiTools indtil faktura er betalt. 

 

6. Fordringshavermora

Såfremt køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, ikke afhenter produkterne eller drager omsorg for forsendelse, er ScandiTools berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for købers regning samt til at fremsende faktura for leverancen.

 

7. Returnering af varer

Specialværktøj er fremstillet specifikt til en opgave og tages derfor IKKE retur.

Dog kan der ved fejlbestilling eller bestilling over internet ombyttes nye standardprodukter som kun tages retur hvis disse leveres i original ubrudt emballage. 

Såfremt der i særlige tilfælde skriftligt aftales returnering af varer, beregnes der altid et returneringsgebyr på 20 % af nettosalgsbeløbet.

 

8. Leveringstid

ScandiTools bestræber sig altid på at leverer rettidigt. 

Leveringstider som er opgivet i tilbud og ordre er dog kun vejledende og kan blive ændret.

ScandiTools vil til enhver tid gøre sit til at give information til køber omkring denne forsinkelse.

 

Forsinkes leverancen væsentligt, og er ScandiTools ikke berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, skal køber afgive skriftligt påkrav til ScandiTools om levering. Herefter er køber, ved skriftlig meddelelse til ScandiTools, berettiget til at hæve aftalen, såfremt køber dokumenterer, at forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham.

 

Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet for så vidt angår denne del af det solgte. Gælder forsinkelsen produkter, der er tilvirket efter anvisninger eller specifikationer fra køber, eller er produkterne af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af ScandiTools, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at formålet med købet væsentligt forspildes.

 

Kan køber dokumentere, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra ScandiTools side, er køber berettiget til erstatning for det tab, der herved er påført ham, dog jf. pkt. 12.

 

Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 0,5 % af den aftalte betaling for den forsinkede leverance for hver fulde uge forsinkelsen har varet. Erstatningen kan maksimalt udgøre 6 % af betalingen for den forsinkede ydelse, med mindre ScandiTools kan bevise, at kunden faktisk har lidt et lavere tab.

 

ScandiTools påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køberen andre misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor nævnte.

 

9. Leveringsbetingelser

Levering finder sted Ab. fabrik (Ex. Works) fra ScandiTools forretningsadresse, jf. Incoterms.

 

10. ScandiTools leverance

ScandiTools leverance omfatter alene de produkter, der er specificeret i ordrebekræftelsen.

 

Såfremt leverancen omfatter special- og modificeret værktøj, har ScandiTools ret til at foretage henholdsvis over- eller underleverance i henhold til nedenstående:

 

Op til 5 stk.                         = 1 stk.

6-10 stk.                              = 2 stk.

11-20 stk.                           = 3 stk.

Mere end 21stk.                 = 10%

 

Alle sendte tegninger, skitser, skæredata og tekniske specifikationer m.v. er ScandiTools ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra ScandiTools. 

De leverede produkter må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand med dette formål for øje.

 

Såfremt produktet fremstilles efter købers anvisning indestår køber for, at produktet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, og køber skal, såfremt produktet er beskyttet af immaterielle rettigheder, gøre ScandiTools opmærksom herpå.

 

11. Ansvar for mangler

ScandiTools mangelsansvar gælder 1 år fra produktets leveringstidspunkt. 

Inden for den pågældende periode er ScandiTools forpligtet og berettiget til at afhjælpe konstaterede mangler ved produktet i form af reparation eller genlevering efter ScandiTools eget valg. ScandiTools erstatter ikke udgifter til adskillelse, demontering, transport, montering og reetablering.

 

ScandiTools ansvar for mangler kræver at køber beviser, at produktet lider af mangler, der kan henføres til ScandiTools forhold, og herudover sandsynliggør, at produktet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af ScandiTools angivne forskrifter, eller hvad der i øvrigt må betragtes som sædvanligt. ScandiTools ansvar er endvidere betinget af, at køber ved egen foranstaltning skaffer ScandiTools umiddelbar adgang til det mangelfulde produkt med henblik på afhjælpning.

 

ScandiTools er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i enhver henseende, hvis ScandiTools har foretaget projekteringen, og hvis køber dokumenterer, at de af køber afgivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Endvidere skal de af ScandiTools leverede tegninger m.v. anvendes i overensstemmelse med de derpå givne anvisninger. ScandiTools påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger, specificeringer, materialevalg m.v., herunder projektering eller bidrag hertil, såfremt levering heraf er en udtrykkelig del af aftalen.

 

ScandiTools ansvar bortfalder, såfremt der i forbindelse med leverancen benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af ScandiTools, medmindre køber godtgør, at dette ikke er årsag til manglen.

 

12 Genopslibningsansvar

Det er kundes eget ansvar at indleverer værktøj til genopslibning og /eller overfladebehandling.

Der er altid en risiko for et værktøj eller dette medindleveret tilbehør kan være skadet allerede ved indlevering, under transport eller under selve bearbejdningen.

ScandiTools kan derfor på ingen måde drages til ansvar for skader som er sket under slibning heraf.

Såfremt manglen er væsentlig og ScandiTools ikke kan afhjælpe manglen, kan køber hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, men ikke erstatning.

 

13. Produktansvar

ScandiTools er ansvarlig for produktansvar i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

 

ScandiTools er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af ScandiTools eller andre, for hvem ScandiTools har ansvaret. Dog kan erstatningen aldrig overstige værdien af den leverance, hvori det defekte produkt indgår, dog henviser vi til vores forsikringsselskabs vilkår og beløbsbegrænsninger.

 

Endvidere gælder, at et eventuelt produktansvar ej heller dækker tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, genlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser.

 

Køber skal skadesløsholde ScandiTools, i det omfang ScandiTools måtte ifalde produktansvar overfor tredjemand i videre omfang end bestemt ovenfor. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod ScandiTools på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

 

14. Ansvarsbegrænsning

ScandiTools er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, dagbods eller konventionalbodskrav, som køber måtte ifalde over for tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab.

 

ScandiTools ansvar er i enhver henseende beløbsmæssigt begrænset til den enkelte ydelses værdi, som er angivet i fakturaen.

 

Selvom ScandiTools i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder over for køber, kan dette ikke bevirke, at ScandiTools har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

Alle rekommanderet skæredata er vejledende, ScandiTools kan derfor ikke gøres ansvarlig for levering af ukorrekte skæredata som ødelægger værktøj og/eller emner.  

 

15. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen er i overensstemmelse med det aftalte, herunder foranstalte eventuel værktøjsopmåling, prøveproduktion og emneopmåling. 
 

Køber er forpligtet til straks at reklamere skriftligt over mangler, der konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved denne undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere straks over senere konstaterede skjulte mangler. 

Alle reklamationer skal ske inden for 30 dage fra modtagelsesdato.

Det er køber som har hele bevisbyrde.

 

16. Eksport Kontrol, Sanktioner og regeloverholdelse

Køber gøres opmærksom på, at produkterne kan være omfattet af Europæiske og/eller Amerikanske regler for eksport kontrol, sanktioner eller andre gældende love og regler for eksport (samlet; ”Regler”). Køber garanterer at ville overholde alle Regler, og køber erklærer ikke at ville sælge, overføre eller levere, direkte eller indirekte, ScandiTools produkter eller dele af produkter samt tilhørende dokumenter til personer eller organisation i strid med gældende Regler.

 

Køber erklærer at hverken køber selv eller dennes overordnede, direktører, juridiske enheder eller enhver anden person/enhed, som er involveret i en transaktion med ScandiTools, som for eksempel fragtfører, slut-kunde, konsulent, agent, er anført på nogen gældende sanktionslister for EU, U.S. eller Japan.

 

Køber erklærer ikke at være involveret i nogen aktiviteter, det vil udsætte ScandiTools for risici for sanktioner og bøder i henhold til enhver gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, regler om bestikkelse, korruption, konkurrencebegrænsende aktiviteter og hvidvask.

 

Køber skal erstatte og skadesløsholde ScandiTools for enhver skade, forpligtelse, sanktion, bøde og udgift som følge af krav, sagsanlæg og påstande opstået på grund af købers manglende overholdelse af denne bestemmelse.

 

17. Force majeure

ScandiTools er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, epidemi, computervirus, hacking, naturkatastrofer, dårlige vejrforhold, mangel på arbejdskraft, energi- og vandforsyning, eller nogen anden årsag, som ligger udenfor ScandiTools kontrol.

 

Såfremt mangelfri eller rettidig leverance hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering inden for den udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger skal såvel ScandiTools som køber være berettiget til at annullere aftalen uden dette anses for misligholdelse.

 

18. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved anvendelse af den nationale lovgivning, hvor det sælgende ScandiTools-selskab er hjemmehørende, dog med udelukkelse af lovvalgsregler, der måtte henføre afgørelsen til et andet lands retsregler. ScandiTools vælger frit, hvorvidt en tvist skal afgøres ved de almindelige domstole eller voldgift. Såfremt ScandiTools vælger voldgift finder reglerne for behandling af sagen ved Copenhagen Arbitration anvendelse. Voldgiftretten sættes i det sælgende ScandiTools-selskabs hjemby.

 

Værnetinget ved almindelige domstole er retskredsen hvori det sælgende ScandiTools-selskab er hjemmehørende.

 

 

Salgs- og leveringsbetingelserne er opdateret den 19. juni 2018